Director / VFX Supervisor / Producer
4D Brain Inc. / VFX-JAPAN
JP

Takahiko Akiyama